Legislatíva na stiahnutie

Zákony:

 

Zákon 8/2009 Z.z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ZÁKON z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Y H L Á Š K A Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. decembra 2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosti:

Platí pri cestách 1. triedy.

 

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska povolenie výnimky činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I. triedy

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení

Žiadosť o vydanie kolaudačného povolenia

ŽIADOSŤ o povolenie na zvláštne užívanie diaľnic a ciest podľa § 11 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel

Ohlásenie drobnej stavebnej úpravy

Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia na cestu I. triedy

Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia rodinného domu na cestu I. triedy

ŽIADOSŤ o povolenie na zvláštne užívanie diaľnic a ciest podľa § 11 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. s dôvodu konania športového alebo iného podujatia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku cesty I. triedy

Žiadosť o vydanie povolenia na výrub drevín pri ceste I. triedy

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k pripojeniu na cestu I. triedy

Žiadosť o vydanie povolenia na úpravu pripojenia na cestu I.triedy

Žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie ciest – rozkopávky, pretláčania – cesty I. triedy

 

Platí pri cestách 2., 3. triedy. Pri miestnych komunikáciach predkladá žiadateľ žiadosti príslušnému mestskému, prípadne obecnému úradu.

 

ŽIADOSŤ o vydanie stavebného povolenia

ŽIADOSŤ o vydanie povolenia pripojenia / zmenu alebo úpravu pripojenia*) rodinného domu na cestu II. a III. triedy / zriadenie vjazdu na pozemok*)

ŽIADOSŤ o vydanie povolenia pripojenia rodinného domu na cestu II. a III. triedy - záväzným stanoviskom (v prípade územného konania)

ŽIADOSŤ o určenie použitia trvalého / dočasného*) dopravného značenia a dopravných zariadení *) na ceste II. a III. triedy

ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na výrub /výsadbu*) drevín pri ceste II. a III. triedy

ŽIADOSŤ o povolenie umiestniť reklamné / informačné / propagačné zariadenie*) v cestnom ochrannom pásme cesty II. a III. triedy

ŽIADOSŤ o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty II. a III. triedy s určením podmienok uvedenia rozkopávky cesty do pôvodného stavu

ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest – rozkopávky / pretláčania*) cesty II. a III. triedy

Písomný záväzok

NÁVRH na vydanie kolaudačného rozhodnutia

ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na uzávierku cesty II. a III. triedy

ŽIADOSŤ o povolenie na zvláštne užívanie ciest, na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel, ktorých rozmery a hmotnosti presahujú mieru  stanovenú Nariadením vlády SR č. 349/2009 Z.z., ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod Obvodného úradu dopravy v .............................. podľa § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb.

ŽIADOSŤ o povolenie na zvláštne užívanie ciest – usporadúvanie akcií podľa § 11 ods. 1 písm. d) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb.

ŽIADOSŤ o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy – záväzným stanoviskom

ŽIADOSŤ o vydanie povolenia pripojenia / zmenu alebo úpravu pripojenia*) na cestu II. a III. triedy

ŽIADOSŤ o vydanie povolenia pripojenia na cestu II. a III. triedy – záväzným stanoviskom (v prípade územného konania)